!!! DOTACE na KOTLE !!!

 V rámci OPŽP – Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie

 

Oblast podpory

3.1              Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení

            využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

 

3.1.1        Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE

3.1.3        Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla

 využívajících OZE

 

Žádosti o podporu budou příjmány do 29. listopadu 2013!!!

 

V rámci podoblasti podpory 3.1.1 bude možno podporovat projekty zaměřené na:

-          výstavbu a rekonstrukci centrálních a blokových kotelen, resp. zdrojů tepla

využívajících OZE, včetně rozvodů, přípojek a předávacích stanic, eventuálně

v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologie,

-          výstavba a rekonstrukce lokálních zdrojů tepla využívajících OZE pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody.

 

V rámci podoblasti podpory 3.1.1 bude možno podporovat projekty zaměřené na:

-          instalace kogeneračních zařízení využívajících biomasu (např. klasický parní cyklus, ORC, zplyňování biomasy + plynový motor apod.).

 

 

Typ žadatele

-          Obce a města,

-          Příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst,

-          Svazky obcí,

-          Kraje,

-          Příspěvkové organizace a organizační složky krajů,

-          Státní podniky,

-          Státní organizace,

-          Česká republika – prostřednictvím organizačních složek státu,

-          Příspěvkové organizace – stát,

-          Občanská sdružení,

-          Církve a náboženské společnosti,

-          Obecně prospěšné společnosti,

-          Veřejné a státní vysoké školy,

-          Veřejné výzkumné instituce (VVI)

-          Nadace a nadační fondy.

 

Omezení v rámci výzvy

-          V případě realizace OZE (kotle na biomasu), kdy bude docházet k náhradě stávajícího zdroje na zemní plyn, bude podporována pouze výměna zdroje staršího 5-ti let.

 

 

Povinné přílohy k žádosti o podporu

-          Energetický štítek obálky budovy vč. Protokolu k energetickému štítku obálky budovy dle normy ČSN 730540-2,

-          Položkový rozpočet,

-          V případě realizace OZE, kdy bude docházet k náhradě stávajícího zdroje na zemní plyn, musí žadatel doložit staří stávajícího kotle (záruční list, doklad o uvedení do provozu apod.),

-          Doložení GPS souřadnice zdroje vytápění řešené budovy.

 

Předpokládaná výše dotace je 75 až 85 % z uznatelných nákladů.

 

V rámci OPŽP – Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

 

Oblast podpory

2.1              Zlepšení kvality ovzduší

2.1.2        Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT

 

Žádosti o podporu budou příjmány do 31. října 2013!!!

 

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

-          Výstavba nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících zdrojů (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém) a případnou rekonstrukci centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu.

-          .

 

Typ žadatele

-          Podnikatelské subjekty – fyzické osoby,

-          Družstva,

-          Obce a města,

-          Příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst,

-          Svazky obcí,

-          Kraje,

-          Příspěvkové organizace a organizační složky krajů,

-          Státní podniky,

-          Státní organizace,

-          Česká republika – prostřednictvím organizačních složek státu,

-          Příspěvkové organizace – stát,

-          Občanská sdružení,

-          Církve a náboženské společnosti,

-          Obecně prospěšné společnosti,

-          Ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více než 50 % majetku obcemi či jinými

veřejnoprávními subjekty,

-          Ostatní společnosti vlastněné z více než 67 % majetku obcemi či jinými

      veřejnoprávními subjekty,

-          Ostatní společnosti vlastněné z méně než 67 % majetku obcemi či jinými

      veřejnoprávními subjekty,

-          Veřejné a státní vysoké školy,

-          Veřejné výzkumné instituce (VVI).

 

PODPORA VÝMĚNY KOTLŮ V OBLASTECH POSTIŽENÝCH POVODNĚMI 2013

příjem žádostí do 30.8.2013

 

DOTACE  NA:

FYZICKÉ OSOBY (žadatel typ E): Celková alokace 50 milionů Kč

  1. Automatický kotel na tuhá paliva (uhlí nebo pelety) 3. třída dle ČSN EN 303-5 = 48.000,-- Kč
  2. Automatický kotel na tuhá paliva (uhlí nebo pelety) 4. třída dle ČSN EN 303-5 = 72.000,-- Kč
  3. Zplyňovací kotel na kusové dřevo s akumulací, 4. třída dle ČSN EN 303-5 = 66.000,-- Kč
  4. Montáž kotle = 10.000,-- Kč

Podpořeny jsou kotle o jmenovitém výkonu do 50 kW

 

PRÁVNICKÉ OSOBY (žadatel typ A): Celková alokace 50 milionů Kč

      1.    Nízkoemisní spalovací zdrojů definovaný v Metodickém pokynu MŽP

      2.    Definici nízkoemisního spalovacího zdroje splňují automatické kotle na uhlí i na dřevní

pelety, pokud dosáhnou parametrů definované minimální účinnosti 82 % a maximálních

přípustných emisí.

      3.    17.500,-- Kč bez DPH na 1 kW instalovaného výkonu

      4.    Maximální výše 1 projektu 2 miliony Kč, maximální dotace 80 %

 

PODMÍNKY:

-            znehodnocení zdroje vytápění při povodni prokáže žadatel potvrzením příslušné obce nebo pojišťovny

-            nový automatický kotel nesmí umožňovat spoluspalování kusového dřeva

-            typ dotace musí žadatel zvolit při podání žádosti. V průběhu realizace nelze dotovanou technologii měnit

-            od dotace se odečítá částka, kterou žadatel získal na kotel v rámci pojistného plnění

-            1 žadatel smí podat v 1. výzvě pouze 1 žádost na 1 rodinný dům

 

ŽADATEL fyzické osoby - majitelé rodinných domů (typ E), územní samosprávní celky a vyšší územní samosprávné celky (typ A). Objekt se musí nacházet na území, ve kterém byl vládou ČR během povodní v červnu 2013 vyhlášen nouzový stav, nebo výstraha ČHMÚ a byl přímo povodní prokazatelně zasažen.

 

FINANCOVÁNÍ  - po registraci žádosti a přidělení nároku na dotaci obdrží žadatel zálohu, ze které může následně hradit instalaci nového zařízení. Do určeného termínu musí prokázat požadované doklady (potvrzení o úhradě zdroje, doklad o likvidaci stávajícího zdroje, protokol o uvedení do trvalého provozu, v případě pojistného plnění doklad o výši pojistného plnění, atd.)

 

Příjem žádostí- žadatel typu A: datová zpráva na Fond, ID datové schránky je: favab6q. Název datové zprávy musí být ve tvaru "NP-povodně 2013". Alternativně lze písemně poslat na: "Žádost o podporu - povodně 2013, Státní fond životního prostředí ČR, Odbor národních programů a ŠF, Olbrachtova 2006/9, 14000, Praha 4"

-          žadatel typu E: žádost o přidělení pořadového číslo na: povodne2013.kotle@sfzp.cz
Žádost musí obsahovat povinné údaje definované v pravidlech zveřejněných na www.sfzp.cz

 

Podrobné informace a přesný postup při zpracování žádosti lze získat u administrátora:Fond, Ing. Romana Rajnyšová, tel: 267994159, e-mail: romana.rajnysova@sfzp.cz

Informace jsou dále dostupné na: https://www.sfzp.cz/sekce/688/prilohy-xv---vymena-kotlu---povodne-2013/

 

Dotace na kotle z programu NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013

 

Harmonogram výzvy

 

Zahájení příjmu žádostí                                                                     v 10:00 hod 12.8.2013

Ukončení příjmu žádostí            vyčerpáním stanovené alokace, nejpozději do 29.11.2013

 

Žádosti se budou podávat elektronicky prostřednictvím online formulářů přístupných na stránkách Programu – www.nzu2013.cz

 

Typy žadatelů o podporu

 

Vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. Žadatelem o podporu může být pouze osoba podléhající daňové povinnosti podle zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Oblasti podpory

 

Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

 

Podoblasti podpory

 

C.1 – Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

 

            C.1.1 – Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva

            C.1.2 – Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

            C.1.3 – Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva

 a uzavřené krbové vložky teplovodním výměníkem

            C.1.4 – Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou

 dodávkou paliva

 

C.2 – Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)

 

            C.2.1 – Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva

            C.2.2 – Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva

            C.2.3 – Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva

 a uzavřené krbové vložky teplovodním výměníkem

            C.2.4 – Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou

 dodávkou paliva

 

Výše dotace jednotlivých podoblastí

 

 

 

 

 

Společná ustanovení pro kotle na biomasu z podoblastí C.1 a C.2

 

  

Pro více informací k probíhajícím dotacím využijte kontakt níže

 

Jakub Černý

mob.: +420 732 584 751

e-mail: jcerny@biomac.cz

 

Eco-fuels for youRSSHomelanguagecz|en|de