Topná sezóna zdarma - pravidla soutěže

 

Úplná pravidla soutěže:

Vyhrajte „TOPNOU  SEZÓNU  ZDARMA“

1.Místo a termín soutěže:

Soutěž bude probíhat v období  od 1.4.2012 – 31.5.2012 na všech prodejnách společnosti BIOMAC s.r.o.  po celé ČR a e-shopu na webových stránkách společnosti :  www.ekopaliva.com

 

2. Seznam cen

1. Hlavní výhra  TOPNÁ  SEZÓNA  ZDARMA -  4 tuny ekobriket nebo pelet zdarma

2. cena: 3 tuny ekobriket nebo pelet  zdarma

3. cena: 2 tuny ekobriket nebo pelet zdarma

4. cena: 1 tuna ekobriket nebo pelet zdarma

 

Vedlejší ceny

5.   –  10. cena:  5kg balíček grilovacího dřevěného uhlí

11. – 20. cena: ekologický podpalovač  Svitr

 

3.Účastník soutěže

 Účastníkem soutěže se stává ten, kdo:

•nakoupí jednorázově ekopaliva BIOMAC na prodejnách nebo  v  e-shopu na internetových stránkách

  společnosti BIOMAC v období  od  1.4.2012 do  31.5.2012

•zaregistruje se (vyplní požadované osobní údaje do registračního formuláře - klientské karty)

•udělí  souhlas  se zasíláním obchodních sdělení formou SMS a emailů  společností  BIOMAC

•udělí  souhlas  se zveřejněním svého jména, místa bydliště  a pořízení fotografie z předání případné výhry a jejich zveřejnění na webových stránkách společnosti BIOMAC.

 

4.Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost BIOMAC s.r.o. , provozovna Brníčko 1009, 783 91 Uničov, IČ: 25859145, zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22652. 

 

5.Vyhodnocení a slosování soutěže

Slosování soutěže všech zaregistrovaných zákazníků proběhne v Uničově dne 2.7.2012 ve 14,00 hod. za účasti notáře a vedení společnosti BIOMAC.

O vyhodnocení a slosování soutěže bude vyhotoven „Zápis o vyhodnocení soutěže“, který bude obsahovat: jména zaměstnanců organizátora a osob , které provedli slosování, datum slosování, jméno výherce hlavní výhry a seznam výherců vedlejších cen.

 

6.Předání výhry

 Výherci budou kontaktováni telefonicky na čísle uvedeném v registračním formuláři zákazníka.  Za výherce se v případě pochybností považuje osoba, která organizátorovi prokáže, že oprávněně disponuje SIM kartou k mobilnímu číslu, které bylo zaregistrováno. Pořadatel je povinen každého výherce o jeho výhře a podmínkách jejího předání informovat telefonicky, SMS a emailem. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny emailu nebo čísla mobilního telefonu výherce, nedostupnosti výherce na mobilním čísle anebo chyby v doručování na straně mobilního operátora.

 

 

 

 

Výhra bude předána  výherci  osobně v dohodnutém termínu a čase na prodejně společnosti  BIOMAC , kde došlo k nákupu Ekopaliv,( k registraci zákazníka ) nebo na nejbližší prodejně v případě nákupu přes  e-shop, kterou zákazník uvedl při objednávce zboží. Převzetí výhry potvrdí výherce podpisem  předávacího protokolu.

Pokud si výherce cenu nepřevezme do 30 dnů od oznámení výhry, bude vylosován nový výherce.

 

7.Další podmínky soutěže

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ze závažných důvodů změnit, pozastavit či zrušit. Místo výhry není možné požadovat vyplacení hotovosti. Soutěže se smí zúčastnit pouze osoby starší 18 let s adresou pro doručování na území ČR.

 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora soutěže, a všechny ostatní na soutěži spolupracující subjekty. Vyloučení se vztahuje také na osoby těmto vyloučeným osobám blízké, tzn. všechny osoby v přímém příbuzenském vztahu (rodiče, manžel / manželka, děti, sourozenci). V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána.

 

8.Osobní údaje

Účastí v této soutěži vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s tím, aby Organizátor nebo jím pověřená osoba, bezplatně použila obrázky, fotografie a audio a video nahrávky účastníka, které Organizátor získá v souvislosti s organizováním a vyhodnocováním soutěže a prezentací výherců, pro reklamní účely ve prospěch Organizátora. Účastník rovněž potvrzuje, že souhlasí s tím, aby takto poskytnuté údaje byly zpracovávány Organizátorem za účelem vyhodnocení této soutěže. Dále potvrzuje, že tyto údaje poskytl dobrovolně, že je informován, že má právo k jejich přístupu a může požadovat jejich opravu či úpravu. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinné okamžikem doručení pořadateli. Soutěžící bere na vědomí, že dojde-li na základě jeho žádosti k blokování nebo likvidaci jeho osobních údajů před ukončením doby platnosti Soutěže, účast Soutěžícího v Soutěži končí vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním Soutěžícímu.

Účastí v této soutěži účastník projevuje svůj souhlas se všemi podmínkami těchto pravidel.

Pravidla:

 Tato oficiální pravidla soutěže jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce www.ekopaliva.com

Eco-fuels for youRSSHomelanguagecz|en|de