Topná sezóna zdarma PODZIM 2012 - pravidla soutěže

 Úplná pravidla soutěže:

 

Vyhrajte „TOPNOU SEZÓNU ZDARMA PODZIM 2012“

 

1. Místo a termín konání soutěže

Soutěž bude probíhat v období  od 10.9.2012 – 17.12.2012 v řetězcích: Bauhaus, Baumax, Globus, Hornbach, Kaufland, Penny, Interspar  a ve všech prodejnách společnosti BIOMAC po celé ČR.

 

2. Seznam cen

Hlavní výhra  TOPNÁ  SEZÓNA  ZDARMA:  4 palety dřevěných briket  Energo nebo  4 palety dřevěných pelet  DIN-Plus

2. cena:   3 palety dřevěných briket  Energo, nebo  3 palety dřevěných pelet  DIN-Plus

3. cena:   2 palety dřevěných briket  Energo, nebo  2 palety dřevěných pelet  DIN-Plus

4. cena:   1 paleta dřevěných briket  Energo, nebo  1 paleta dřevěných pelet  DIN-Plus

Vedlejší ceny

5.   – 10. cena:  9 kg dřevěných briket  

11. – 20. cena:  ekologický podpalovač  Svitr

 

3. Účastník soutěže

3.1. Účastníkem soutěže, která probíhá v řetězcích se stává ten, kdo:

 • nakoupí 10 ks balíků libovolného ekopaliva BIOMAC,  ve výše uvedených obchodních řetězcích, v období  od  10.9.2012 do  17.12.2012 a nalepí požadovaný počet čárkových kódů vystřihnutých z příbalového letáku do soutěžní karty
 • vyplní všechny požadované osobní údaje do soutěžní karty, je občanem ČR starší 18 let
 • zašle vyplněnou soutěžní kartu a udělí souhlas:
  • se zasíláním obchodních sdělení formou SMS a emailů společností  BIOMAC
  • se zveřejněním svého jména, místa bydliště a pořízení fotografie z předání případné výhry a jejich zveřejnění na webových stránkách společnosti BIOMAC.

Nevyplněné nebo částečně vyplněné soutěžní karty nebudou zařazeny do soutěže (chybějící čárové kódy, kontaktní údaje, podpis).

 

3.2 .Účastníkem soutěže, probíhající na firemních prodejnách společnosti  BIOMAC se stává ten, kdo:

 • nakoupí libovolné množství  ekopaliva BIOMAC na firemních prodejnách BIOMAC  v období  od 10.9.2012 do  17.12.2012 a zaregistruje se – vyplní své osobní údaje do klientské karty
 • vyplněním  osobních údajů do klientské karty udělí souhlas:
  • se zasíláním obchodních sdělení formou SMS  a emailů společností  BIOMAC
  • se zveřejněním svého jména, místa bydliště a pořízení fotografie z předání případné výhry a jejich zveřejnění na webových stránkách společnosti BIOMAC. 

4. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost BIOMAC s.r.o. , provozovna Brníčko 1009, 783 91 Uničov, IČ: 25859145, zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22652. 

 

5. Vyhodnocení a slosování soutěže

Slosování soutěže všech zaslaných a správně vyplněných soutěžních karet proběhne v Uničově dne 15.1.2013 ve 14,00 hod. za účasti notáře a vedení společnosti BIOMAC.

O vyhodnocení a slosování soutěže bude vyhotoven „Zápis o vyhodnocení soutěže“, který bude obsahovat: jména zaměstnanců organizátora a osob, které provedli slosování, datum slosování, jméno výherce hlavní výhry a seznam výherců vedlejších cen.

Seznam výherců bude zveřejněn na webových stránkách společnosti Biomac – www.biomac.cz

  

6. Předání výhry

Výherci budou kontaktováni telefonicky na čísle uvedeném v soutěžní kartě zákazníka.  Za výherce se v případě pochybností považuje osoba, která organizátorovi prokáže, že oprávněně disponuje SIM kartou k mobilnímu číslu, které bylo zaregistrováno. Pořadatel je povinen každého výherce o jeho výhře a podmínkách jejího předání informovat telefonicky, SMS a emailem. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny emailu nebo čísla mobilního telefonu výherce, nedostupnosti výherce na mobilním čísle anebo chyby v doručování na straně mobilního operátora.

Výhra bude předána výherci osobně v dohodnutém termínu a čase:

 • 1.varianta: osobně na nejbližší prodejně společnosti  BIOMAC , od místa bydliště výherce, kterou zákazník uvedl v soutěžní kartě nebo v místě nákupu, který zákazník  daného řetězce uvedl v soutěžní kartě.
 • 2.varianta:  osobně v dohodnutém termínu a čase v místě nákupu na prodejně společnosti  BIOMAC.

Převzetí výhry potvrdí výherce podpisem předávacího protokolu.

Pokud si výherce cenu nepřevezme do 30 dnů od oznámení výhry, bude vylosován nový výherce.

 

7. Další podmínky soutěže

Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ze závažných důvodů změnit, pozastavit či zrušit. Místo výhry není možné požadovat vyplacení hotovosti. Soutěže se smí zúčastnit pouze osoby starší 18 let s adresou pro doručování na území ČR.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora soutěže, a všechny ostatní na soutěži spolupracující subjekty. Vyloučení se vztahuje také na osoby těmto vyloučeným osobám blízké, tzn. všechny osoby v přímém příbuzenském vztahu (rodiče, manžel / manželka, děti, sourozenci). V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána.

 

8. Osobní údaje

Vyplněním a zasláním soutěžní karty do sídla organizátora soutěže vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s tím, aby Organizátor nebo jím pověřená osoba, bezplatně použila obrázky, fotografie a audio a video nahrávky účastníka, které Organizátor získá v souvislosti s organizováním a vyhodnocováním soutěže a prezentací výherců, pro reklamní účely ve prospěch Organizátora. Účastník rovněž potvrzuje, že souhlasí s tím, aby takto poskytnuté údaje byly zpracovávány Organizátorem za účelem vyhodnocení této soutěže. Dále potvrzuje, že tyto údaje poskytl dobrovolně, že je informován, že má právo k jejich přístupu a může požadovat jejich opravu či úpravu. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinné okamžikem doručení pořadateli. Soutěžící bere na vědomí, že dojde-li na základě jeho žádosti k blokování nebo likvidaci jeho osobních údajů před ukončením doby platnosti soutěže, účast soutěžícího v soutěži končí vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu.

Účastí v této soutěži účastník projevuje svůj souhlas se všemi podmínkami těchto pravidel.

Pravidla:

Tato oficiální pravidla soutěže jsou dostupná po celou dobu trvání soutěže na internetové stránce: www.biomac.cz

Eco-fuels for youRSSHomelanguagecz|en|de