Kategorie
Značky
  Informace pro zákazníky
   Nenalezeny žádné produkty.

   PRAVIDLA SOUTĚŽE 2024
   Všeobecná pravidla soutěže pro rok 2024


   1. Místo a termín konání soutěže

   Soutěž bude probíhat v období od 12.03.2024 do konce jarní akce* ve všech prodejnách společnosti BIOMAC po celé ČR.


   2. Seznam cen

   1. cena CO NAKOUPÍŠ, TO VYHRAJEŠ! - Zakoupené množství zboží během jarní akce 2024.

   2. cena CO NAKOUPÍŠ, TO VYHRAJEŠ! - Zakoupené množství zboží během jarní akce 2024.

   3. cena CO NAKOUPÍŠ, TO VYHRAJEŠ! - Zakoupené množství zboží během jarní akce 2024.

   4.– 10. cena 100 kg dřevěných briket nebo pelet BIOMAC + podpalovač BIOMAC


   3. Účastník soutěže

   Účastníkem soutěže, probíhající na firemních prodejnách společnosti BIOMAC se stává ten, kdo:

   - nakoupí ekopaliva (brikety, pelety) BIOMAC na firemních prodejnách BIOMAC nebo v e-shopu na internetových stránkáchwww.biomac.cz v období od 12.03.2024do konce jarní akce a zaregistruje se – vyplní své osobní údaje do registrační/klientské karty

   - vyplněním osobních údajů do registrační/klientské karty udělí souhlas:

   - se zasíláním obchodních sdělení formou SMS a emailů společností BIOMAC

   - se zveřejněním svého jména, místa bydliště a pořízení fotografie z předání případné výhry a jejich zveřejnění na webových stránkách společnosti BIOMAC


   4. Organizátor soutěže

   Organizátorem soutěže je společnost BIOMAC s.r.o., provozovna Brníčko1009, 783 91 Uničov, IČ: 25859145, zapsaná u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22652.


   5. Vyhodnocení a slosování soutěže

   Slosování soutěže ze všech nově zaregistrovaných zákazníků a již registrovaných zákazníků, kteří zakoupili palivo v délce trvání jarní akce, proběhne v sídle společnosti BIOMAC v Uničově za účasti vedení společnosti BIOMAC. Termín bude v dostatečném předstihu zveřejněn. O vyhodnocení a slosování soutěže bude vyhotoven „Zápis o vyhodnocení soutěže“, který bude obsahovat: jména zaměstnanců organizátora a osob, které provedli slosování, datum slosování, jméno výherce hlavní výhry a seznam výherců vedlejších cen.

   Seznam výherců bude zveřejněn na internetových stránkách společnosti BIOMAC www.biomac.cz.


   6. Předání výhry

   Výherci budou kontaktováni telefonicky na čísle uvedeném v soutěžní kartě zákazníka. Za výherce se v případě pochybností považuje osoba, která organizátorovi prokáže, že oprávněně disponuje SIM kartou k mobilnímu číslu, které bylo zaregistrováno. Pořadatel je povinen každého výherce o jeho výhře a podmínkách předání informovat telefonicky, SMS a emailem. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny emailu nebo čísla mobilního telefonu výherce, nedostupnosti výherce na mobilním čísle anebo chyby v doručování na straně mobilního operátora.

   Výhra bude předána výherci osobně v dohodnutém termínu a čase v místě nákupu na prodejně společnosti BIOMAC. Převzetí výhry potvrdí výherce podpisem předávacího protokolu. Pokud si výherce cenu nepřevezme do 30dnů od oznámení výhry, bude vylosován nový výherce.


   7. Další podmínky soutěže

   Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení. Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ze závažných důvodů změnit, pozastavit či zrušit. Místo výhry není možné požadovat vyplacení hotovosti. Soutěže se smí zúčastnit pouze osoby starší 18 let s adresou pro doručování na území ČR.

   Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Organizátora soutěže, a všechny ostatní na soutěži spolupracující subjekty. Vyloučení se vztahuje také na osoby těmto vyloučeným osobám blízké, tzn. všechny osoby v přímém příbuzenském vztahu (rodiče, manžel/manželka, děti, sourozenci). V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána.


   8. Osobní údaje

   Vyplněním registrační/klientské karty na prodejně BIOMAC vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s tím, aby Organizátor nebo jím pověřená osoba, bezplatně použila obrázky, fotografie a audio a video nahrávky účastníka, které Organizátor získá v souvislosti s organizováním a vyhodnocováním soutěže a prezentací výherců, pro reklamní účely ve prospěch Organizátora. Účastník rovněž potvrzuje, že souhlasí s tím, aby takto poskytnuté údaje byly zpracovávány Organizátorem za účelem vyhodnocení této soutěže. Dále potvrzuje, že tyto údaje poskytl dobrovolně, že je informován, že má právo k jejich přístupu a může požadovat jejich opravu či úpravu. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Soutěžícího. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení nebo může požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokoval, provedl opravu, doplnil nebo zlikvidoval. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinné okamžikem doručení pořadateli. Soutěžící bere na vědomí, že dojde-li na základě jeho žádosti k blokování nebo likvidaci jeho osobních údajů před ukončením doby platnosti soutěže, účast soutěžícího v soutěži končí vč. ztráty nároku na výhru, je-li doručeno před jejím předáním soutěžícímu.

   Účastí v této soutěži účastník projevuje svůj souhlas se všemi podmínkami těchto pravidel.


   *Do konce jarní akce znamená do vyprodání této akční produkce.

   Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.
   Zpráva byla odeslána

   Zobrazit košík

   Košík obsahuje nepovolené položky

   Košík je prázdný