Kategorie
Značky
  Informace pro zákazníky
   Nenalezeny žádné produkty.

   Reklamační řád

   (znění účinné od 23.11.2023)

   1. ÚVODNÍUSTANOVENÍ

   1.1 Společnost BIOMAC s.r.o. sesídlem Brníčko 1009, 783 91 Uničov, IČ: 25859145, DIČ: CZ25859145, zapsaná vObchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22652 (dále jen „BIOMAC s.r.o.“ nebo „prodávající“)tímto reklamačním řádem v souladu s § 1811 odst. 2 písm. f) a § 1820 odst. 1písm. m) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen„Občanský zákoník“), a § 13 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dálejen „Zákon o ochraně spotřebitele“) řádně informuje kupujícího, kterým jespotřebitel (dále jen „zákazník“ nebo „kupující“), o rozsahu, podmínkách azpůsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady vč. záručních vad (dále jen„reklamace“), včetně údajů o tom, kde může reklamaci uplatnit. Práva z odpovědnostiprodávajícího za vady zboží ve vztahu ke kupujícímu, kterým není spotřebitel,se řídí výlučně aktuálně platnými všeobecnýmiobchodními podmínkami a Občanským zákoníkema úprava obsažená v tomto reklamačním řádu se v takovém případě neuplatní,není-li v obchodních podmínkách prodávajícího uvedeno jinak.

   1.2 Tento reklamační řád je vydaný v souladu s Občanskýmzákoníkem, Zákonem o ochraně spotřebitele a ostatními všeobecně závaznýmiprávními předpisy České republiky.

   1.3 Tento reklamační řád jeumístěný na viditelném místě dostupném zákazníkovi v každé provozovně BIOMAC s.r.o.,a zároveň je zveřejněný na internetové stránce prodávajícího. Uzavřením kupnísmlouvy prostřednictvím e-shopu prodávajícího www.biomac.czse stává tento reklamační řád součástí smluvní dokumentace mezi zákazníkem aprodávajícím. V případě reklamací budou mít v případě rozporu mezi ustanovenímivšeobecných obchodních podmínek prodávajícího a ustanoveními tohotoreklamačního řádu přednost ustanovení reklamačního řádu.

   1.4 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytneu spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vadav průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již připřevzetí.

   2. ROZSAH ODPOVĚDNOSTIPRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

   2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemávady.

   2.1.1 Prodávající zejména odpovídá kupujícímu, že zboží:

   a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti,funkčnosti, kompatibilitě,

   b) interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

   c) je vhodné k účelu, pro který je kupující požaduje a s nímžprodávající souhlasil, a

   d) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetněnávodu k montáži nebo instalaci.

   2.1.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednanýchvlastností zboží:

   a)je zboží vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i sohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexychování daného odvětví, není-li technických norem,

   b)zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti,kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu,které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněnáprodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebooznačením,

   c) je zboží dodané s příslušenstvím, včetně obalu, návodu kmontáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat,

   d) zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze,které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

   Ustanovení uvedená výše se nepoužijí v případě, že prodávajícíkupujícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnostzboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil. Prodávajícírovněž není vázán veřejným prohlášením podle písm. b) shora, prokáže-li, že siho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoňsrovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupinemohlo mít vliv.

   2.1.3 Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenounesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícímnebo na její odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalaceprovedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k níposkytl prodávající.

   2.2. Vadou věci není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklýmužíváním, u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozíhopoužívání (§ 2167 odst. 2 Občanského zákoníku). Práva z vad kupujícímunenáleží, pokud vadu sám způsobil (§2167 odst. 1 Občanského zákoníku).

   2.3. Kupující je oprávněn uplatnit u prodávajícího právo z vady,která se vyskytne u zboží v době dvou let od převzetí a u použitého zboží vdobě dvanácti měsíců od převzetí zboží kupujícím (§2165 odst. 1 a § 2168 Občanskéhozákoníku); vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, tato doba neběží podobu, po kterou kupující nemůže věc užívat. Projeví-li se vada zboží v průběhujednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí,ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje; tato doba neběží po dobu, po kteroukupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

   2.4. Záruka za jakost (§ 2113 a násl. Občanského zákoníku).

   Prodávající může svým prohlášením poskytnout záruku za jakostzboží přesahující rozsah odpovědnosti prodávajícího za vady danou zákonem,přičemž podmínky a rozsah této záruky určí v tomto prohlášení a kupujícímu vydápotvrzení o záruce za jakost (záruční list) za podmínek a s náležitostmidle § 2174a Občanského zákoníku. Záruka za jakost vznikne i prohlášenímučiněným v reklamě dostupné nejpozději v okamžiku uzavření kupní smlouvy,přičemž v případě rozporu mezi obsahem uvedených prohlášení, bude mít přednostobsah prohlášení uvedeného v reklamě, je-li pro kupujícího příznivější, ledažebyl před uzavřením smlouvy dodatečně upraven stejným nebo srovnatelnýmzpůsobem, jakým byla reklama učiněna.

   2.5. Je-li poskytnuta záruka za jakost, záruční doba počne plynoutod odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží oddojití zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jinýnež prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokudkupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zbožía řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost (§ 2115Občanského zákoníku).

   2.6. Vytkl-li kupující vadu oprávněně, po dobu od uplatnění právaz odpovědnosti za vady nebo ze záruky se až do doby, kdy kupující byl povinenpo vyřízení reklamace zboží převzít (popř. již dříve převzal), neběží lhůta provytknutí vady ani záruční doba, byla-li záruka poskytnuta (§1922 odst. 2, §2165 odst. 4 Občanského zákoníku). V případě vyřízení reklamace výměnou zbožínebo jeho součásti, neběží od dodání nového zboží nebo jeho součásti nová lhůtak uplatnění odpovědnosti za vady nebo ze záruky.

   2.7. V případě, že prodávající při koupi zboží nabízí kupujícímu kprodanému zboží bezplatně další zboží jako dar, je na kupujícím, zda nabízenýdar přijme. Dar však není předmětem koupě, proto prodávající neodpovídá za jehopřípadné vady. V případě, že dar má vady, na které prodávající kupujícíhoneupozornil, je kupující oprávněn dar vrátit.

   3. UPLATNĚNÍ PRÁVZ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY (REKLAMACE)

   3.1. Vadu zboží lze vytknout (uplatnit reklamaci) v kterékolivprovozovně prodávajícího, tj. v kterékoliv prodejně prodávajícího nebo v sídle prodávajícího(§ 19 odst. 1 Zákona na ochranu spotřebitele), a to osobně nebo písemně. Kupujícímůže vadu zboží vytknout rovněž e-mailem na info@biomac.czči telefonicky na zákaznické lince tel. č. +420 585 051 037. V případě, že je určená k provedení opravyjiná osoba (dále jen „záruční servis“), která je v místě prodávajícího nebo vmístě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu v tomto záručním servise (§2172 Občanského zákoníku). Adresy a telefonní kontakty záručních servisů najdekupující v záručním listě. Není-li v tomto reklamačním řádu uvedeno jinak,rozumí se uplatněním reklamace (reklamací) jak vytknutí vady zbožíz titulu odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, tak i z tituluzáruky.

   3.2. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci, anebo uhradí náklady s tím spojené (§2170 Občanského zákoníku).

   3.3. Prodávající nebo záruční servis je povinný při uplatnění reklamace vydat zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje (§ 19 odst. 2 Zákona o ochraně spotřebitele); potvrzení musí obsahovati kontaktní údaje zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tímto potvrzením je i kopie reklamačního protokolu. V případě, že zákazník uplatnil reklamaci prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, prodávající (záruční servis) je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit zákazníkovi bez zbytečného odkladu e-mailem v případě, že mu je znám.

   3.4. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě (§ 19odst. 3 Zákona na ochranu spotřebitele). Po marném uplynutí této lhůty může kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. O vyřízení reklamace prodávající vyrozumí zákazníka na telefonní číslo anebo e-mailovou adresu, pokud zákazník tyto kontaktní údaje prodávajícímu poskytl. Nelze-li zákazníkovi doručit vyrozumění o vyřízení reklamace tímto způsobem, bude toto vyrozumění zasláno zákazníkovi písemnou formou na adresu jím uvedenou v reklamačním protokolu. Certifikovaná společnost musí zaslatstěžovateli první odpověď do 1 týdne od přijetí reklamace. Pokud klient neníspokojen s výsledky řešení reklamace, musí certifikovaná společnostinformovat klienta o možnosti odvolat se ke svému certifikačnímu orgánu

   3.5. Prodávající nebo záruční servis je povinný vydat zákazníkovi písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné potvrzení s odůvodněním zamítnutí reklamace (§ 19 odst. 5 Zákona o ochraně spotřebitele). Tímto písemným potvrzením je i kopie reklamačního protokolu s vyplněnou kolonkou vyřízení reklamace nebo dopis obsahující písemné vyrozumění o vyřízení reklamace. Jako doplňkové oznámení k písemnému potvrzení může prodávající zaslat zákazníkovi zprávu obsahující informaci o vyřízení reklamace na telefonní číslo zákazníka anebo jeho e-mailovou adresu v případě, že je zákazník prodávajícímu poskytl.

   3.6. Pokud zákazníkovi vznikne povinnost převzít reklamované zboží zpět od prodávajícího, bez ohledu na způsob vyřízení reklamace, je zákazník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů ode dne vyřízení reklamace, povinen (i) zboží od prodávajícího převzít (v místě, na kterém zboží prodávajícímu předal, pokud se s prodávajícím nedohodne na jiném místě převzetí) nebo (ii) udělit prodávajícímu souhlas s jeho likvidací na náklady prodávajícího. Takovýmto souhlasem se zákazník zbavuje povinnosti zboží převzít.

   3.7. V případě, že zákazník zboží v souladu s ustanovením článku 3.6.nepřevezme, ani neudělí souhlas s jeho likvidací, je prodávající v poziciuschovatele (§ 2120 odst. 1 Občanského zákoníku) a na právní vztah zákazníka a prodávajícíhose použijí přiměřeně ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platnémznění, o smlouvě o úschově (§ 2402 a násl. Občanského zákoníku).Prodávající je oprávněn účtovat zákazníkovi za úschovu zboží částku ve výši 50,-Kč za každý, byť i jen započatý, den úschovy. Po marném uplynutí uvedené dobymůže prodávající též:

   (i) zboží prodat na účet zákazníka za podmínek dle § 2126občanského zákoníku a výtěžek z prodeje vydat zákazníkovi; nebo

   (ii) odstoupit od kupní smlouvy na dodání zboží zákazníkovi avrátit zákazníkovi kupní cenu zboží.

   Výtěžek z prodeje nebo vracenou kupní cenu snížené o skladné apřípadně účelně vynaložené náklady spojené s prodejem zboží prodávajícíuhradí převodem na bankovní účet zákazníka, je-li prodávajícímu znám nebo,není-li prodávajícímu znám bankovní účet zákazníka, ponechá na interním účtuprodávajícího jako pohledávku zákazníka s označením jména zákazníka a tohotovyzve k převzetí (popř. sdělení bankovního účtu pro vydání); tatopohledávka se neúročí. Nárok prodávajícího na náhradu škody ani její výše tímnejsou dotčeny.

   4. VŠEOBECNÉPODMÍNKY REKLAMACE

   Při uplatnění práv z odpovědnosti za vady (reklamace) u prodávajícíhoje zákazník povinný:

   a) předložit doklad o koupi, případně jiným způsobem nevzbuzujícímpochybnosti prokázat, že zboží bylo koupené v kterékoliv provozovně nebo e-shopuprodávajícího a kdy se tak stalo, a bezodkladně dodat reklamované zbožíprodávajícímu, pokud se zákazník a prodávající nedohodli jinak (prohlídka zbožíprodávajícím u kupujícího, odvoz reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímapod.);

   b) v případě uplatnění práva na výměnu zboží nebo odstoupení odsmlouvy odevzdat prodávajícímu zboží včetně veškerého příslušenství, které bylopředmětem koupě. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit,vše co podle uvedené smlouvy obdržel, tj. v případě, že byl se zakoupenýmzbožím poskytnut prodávajícím dárek nebo jiné plnění za zvýhodněnou cenu,případně symbolickou cenu, a zákazník odstoupil od kupní smlouvy, je zákazníkpovinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním poskytnuté dárky, resp. plněníposkytnuté za zvýhodněnou nebo symbolickou cenu (§ 1727 Občanského zákoníku);

   c) poskytnout součinnost nutnou pro vyplnění reklamačníhoprotokolu pověřeným pracovníkem prodávajícího;

   d) reklamaci včetně odstranění vady BIOMAC vyřídí bez zbytečnéhoodkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů jemožné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem - takovéprodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutítéto lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel mástejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Tato lhůtanení závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamaci bude rozhodnutonejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.

   5. NÁROKY Z VAD

   5.1. V případě, že zboží má vadu, má kupující právo na jejíodstranění (§ 2169 odst. 1 Občanského zákoníku).

   5.2. Kupující může požadovat dle své volby odstranění vady zbožíopravou nebo výměnou zboží (dodáním nového zboží bez vad), ledaže je zvolenýzpůsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný;to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by mělo zbožíbez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značnýchobtíží pro kupujícího (§ 2169 odst. 1 Občanského zákoníku). Prodávající můžeodmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledemna význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady (§ 2169 odst. 2Občanského zákoníku).

   5.3. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit odsmlouvy (§ 2171 odst. 1 Občanského zákoníku), pokud

   a) prodávající vadu odmítl odstranit, nebo

   b) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vadanebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího,nebo

   c) je vada podstatným porušením smlouvy.

   5.4. Kupující nemůže od smlouvy odstoupit, je-li vada zbožínevýznamná. Má se za to, že vada není nevýznamná (§2171 odst. 3 Občanskéhozákoníku).

   5.5. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou zboží bezvady a vadného zboží, které kupující obdržel (§2171 odst. 2 Občanskéhozákoníku).

   5.6. Právo na odstoupení od smlouvy nebo na přiměřenou slevu mákupující i v případě, že se vada projeví opakovaně (§ 2171 odst. 1 písm. b)Občanského zákoníku). O opakovaný výskyt vady jde jen tehdy, jestliže se stejnávada, která byla již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. O uvedenýpřípad nejde, projeví-li se na zboží po předchozí opravě jiná než dosudreklamovaná vada.

   5.7. V případě, že prodávající reklamaci nevyřídí do 30 dní, mákupující právo na přiměřenou slevu nebo právo od kupní smlouvy odstoupit (§ 19odst. 4 Zákona na ochranu spotřebitele, § 2171 odst. 1 písm. a) Občanskéhozákoníku).

   5.8. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímukupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co

   obdrží věc, nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal (§2171odst. 4 Občanského zákoníku).

   5.9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo požadovat poprodávajícím náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace.Kupující musí nárok na náhradu takovýchto nákladů uplatnit bez zbytečnéhoodkladu, nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které jetřeba vytknout vadu.

   6. POZÁRUČNÍOPRAVY (POPRODEJNÍ SERVIS)

   Prodávající je oprávněna zprostředkovat zákazníkům pozáručníopravy prostřednictvím dohodnutých partnerů, a to ve lhůtách, způsobem a vcenách pro zákazníka určených tímto partnerem prodávajícího. Prodávající informujezákazníka bez zbytečného odkladu po obdržení těchto informací od partnera.

   7. MIMOSOUDNÍŘEŠENÍ SPORŮ

   V případě, že zákazník není spokojený se způsobem, kterýmprodávající vyřídil jeho reklamaci nebo se domnívá,

   že prodávající porušil jeho práva, a nedošlo k urovnání sporudohodou přímo mezi zákazníkem a prodávajícím, má zákazník právo podat návrh nazahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. K mimosoudnímu řešeníspotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, sesídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporůon-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odrje možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 44, 110 00Praha 1, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a ozměně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešeníspotřebitelských sporů on-line). Prodávající je oprávněn k prodeji zboží nazákladě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci svépůsobnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobníchúdajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekcevykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

   8. ÚČINNOSTREKLAMAČNÍHO ŘÁDU A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   8.1 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu tohoto reklamačníhořádu, která nabude účinnosti nejdříve dnem uveřejnění aktualizovaného zněníreklamačního řádu.

   8.2 Tento reklamační řád je platný a účinný od 23. 11. 2023 a plněnahrazuje předchozí reklamační řád. Pro reklamaci zboží je rozhodující zněníreklamačního řádu platného a účinného ke dni, kdy byla kupní smlouva uzavřena.

   8.3 Kupující při potvrzení každé objednávky zboží z internetovéhoobchodu prodávajícího potvrzuje, že se seznámil a že souhlasí s tímtoreklamačním řádem společnosti BIOMAC s.r.o.

   Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.
   Zpráva byla odeslána

   Zobrazit košík

   Košík obsahuje nepovolené položky

   Košík je prázdný