Kategorie
Značky
  Informace pro zákazníky
   Nenalezeny žádné produkty.

   Zásady zpracování osobních údajů

   přijatév souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraněfyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízenío ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

   1.Úvod

   Společnost BIOMAC s.r.o. se sídlem Brníčko 1009, 783 91 Uničov, IČ: 25859145, DIČ:CZ25859145, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C,vložka 22652, coby provozovatel internetového obchodu www.biomac.cz (dále jen „Správce“)zpracovává osobní údaje tzv. subjektů údajů – fyzických osob, které:

   • mají zájem o nákup v internetovém obchodu (potenciální zákazníci);
   • v internetovém obchodu nakupují či nakoupily (zákazníci).

   Správcedbá na to, aby zpracování osobních údajů subjektů údajů bylo zákonné, korektní,transparentní, přesné, důvěrné a osobní údaje byly zpracovávány pouzev nezbytném rozsahu. Správce dbá též na to, aby osobní údaje byly řádnězabezpečeny a aby při zpracování osobních údajů byla dodržena veškerá pravidlastanovená GDPR jakož i dalšími právními předpisy v oblasti nakládání sosobními údaji.

   Tytozásady byly přijaty mimo jiné za účelem doložení souladu zpracování osobníchúdajů ze strany Správce s právními předpisy. Vysvětlení jednotlivých pojmůsouvisejících se zpracováním osobních údajů dle těchto zásad je uvedenov čl. 12 níže.

   2.Správce osobních údajů

   Správcemosobních údajů je společnost BIOMAC s.r.o. sesídlem Brníčko 1009, 783 91 Uničov, IČ: 25859145, DIČ: CZ25859145, zapsaná vObchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22652.

   Správcelze kontaktovat některým z následujících způsobů:

   ·osobně (popř. písemně) v sídleSprávce na adrese: Brníčko 1009, 783 91 Uničov, Česká republika;

   • elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy: info@biomac.cz, eshop@biomac.cz;
   • telefonicky na čísle: +420 585 051 037.

   3.Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ prozpracování

   3.1.Plnění kupní smlouvy

   Správcezpracovává osobní údaje zejména za účelem uzavření a plněníkupní smlouvy, tedy minimálně proto, aby Správce mohl zákazníkovi dodat zbožízakoupené v internetovém obchodu.

   Právním základem tohotozpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy, jejíž stranou jesubjekt údajů.

   3.2.Plnění právních povinností Správce

   Správcezpracovává osobní údaje za účelem plnění právních povinnostíSprávce, vyplývajících např. z účetních a daňových zákonů, ze zákona oochraně spotřebitele apod., včetně povinnosti Správce být schopen doložit, žezpracovává osobní údaje v souladu s obecně závaznými právnímipředpisy, zejména v souladu s GDPR.

   Právním základem tohotozpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnosti, která sena Správce vztahuje.

   3.3.Oprávněné zájmy Správce

   Správcemůže zpracovávat osobní údaje za účelem:

   • uplatňování přímého marketingu(viz čl. 5 níže);
   • určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků (zejména právních nároků vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy).

   Právním základem tohotozpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem Správce.

   3.4.Souhlas subjektu údajů

   Nazákladě souhlasu subjektu údajů může Správce zpracovávat osobní údaje zaúčelem:

   • uplatňování přímého marketingu (viz čl. 5 níže);
   • zřízení a vedení zákaznického účtu (viz čl. 10 níže).

   Právním základem tohotozpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – souhlas subjektu údajů.

   4.Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

   4.1.Dobrovolnost

   Udělenísouhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné.Případné neudělení souhlasu nebude mít pro subjekt údajů žádnénepříznivé následky.

   4.2.Odvolání souhlasu

   Každýsubjekt údajů má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliodvolat, a to zejména jedním z následujících způsobů.

   • prostřednictvím zákaznického účtu;
   • elektronickým oznámením zaslaným na e-mailovou adresu Správce (viz čl. 2 výše);
   • listinným oznámením zaslaným na adresu sídla či provozovny/některé z provozoven Správce (viz čl. 2 výše);
   • telefonicky na kontaktních údajích Správce (viz čl. 2 výše).

   Souhlass vedením zákaznického účtu lze odvolat též zrušením zákaznického účtu (vizodst. 10.2 níže).

   Odvolánímsouhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byldán před jeho odvoláním.

   5.Přímý marketing

   5.1.Obecně

   Zpracovánímosobních údajů pro účely přímého marketingu se rozumí zpracování osobních údajůza účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákonač. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“).

   Obchodnímsdělením se rozumí jakákoliforma sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě stránek internetovéhoobchodu, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image Správce(zejména tzv. newslettery).

   5.2.Jak to vlastně probíhá?

   Zpracováníosobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení vůči potenciálnímzákazníkům (tedy osobám, které v internetovém obchodu ještěnenakoupily, ale rozhodly se odebírat obchodní sdělení) je možné pouze nazákladě jejich souhlasu se zpracováním osobních údajů. Rovněži samotné zasílání obchodních sdělení potenciálním zákazníkům lze provádětpouze na základě souhlasu (v souladu s § 7 odst. 2 zákona č.480/2004 Sb.).

   Zpracováníosobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení vůčizákazníkům (tedy osobám, které v internetovém obchodu jižnakoupily) je možné i bez jejich souhlasu, a to na základěexistence oprávněného zájmu Správce (viz odst. 3.3 výše anebo recitál 47 GDPR).Rovněž i samotné zasílání obchodních sdělení zákazníkům, pokud se tato obchodnísdělení týkají vlastních obdobných výrobků nebo služeb Správce, lze v takovémpřípadě provádět bez jejich souhlasu (v souladu s §7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb.), pokud to zákazník původněneodmítl nebo následně neodmítne. [blíže viz https://www.uoou.cz/gdpr-a-nbsp-primy-elektronicky-marketing/d-30715]

   5.3.Ukončení zpracování pro účely přímého marketingu

   Správceukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu bezodkladně poté,co zákazník či potenciální zákazník vyjádří svůj nesouhlass takovým zpracováním. Nesouhlas lze učinit např. některýmz následujících způsobů:

   • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (viz čl. 4 výše);
   • vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních údajů, a to stejným způsobem jako lze odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (viz čl. 4 výše);
   • odhlášením, které je možné učinit v každém obchodním sdělení;
   • vznesením námitky proti takovému zpracování (za podmínky čl. 21 GDPR).

   Bezohledu na výše uvedenéSprávce ukončí zpracování osobních údajů proúčely přímého marketingu nejpozději do 3 let od posledního nákupuv internetovém obchodu (uzavření kupní smlouvy). Jakýmkoli dalším nákupemse tedy doba zpracování prodlužuje vždy o další 3 roky.

   V případě,že k nákupu v internetovém obchodu nikdy nedojde, Správce zpracováníukončí současně se zrušením zákaznického účtu (viz odst. 10.2 níže).

   6.Kategorie příjemců osobních údajů

   Příjemcemosobních údajů je každý, komu Správce osobní údaje poskytne.

   Správcebude předávat osobní údaje zejména těmto příjemcům: subjekty poskytující účetníči daňové služby, poštovní či přepravní služby, služby rozesílání newsletterů,právní služby, IT služby, provozovatelé platebních bran, platebních systémů,správci domén, poskytovatelé technické podpory apod. Tito příjemci budouzpracovávat osobní údaje buď jako samostatní správci (tedy jako subjekty, kterésamy určují účely a prostředky zpracování osobních údajů, a to nezávisle naSprávci), nebo jako zpracovatelé (tedy subjekty, které zpracovávají osobníúdaje pro Správce, a to na základě jeho pokynů).

   Vedletoho bude Správce poskytovat osobní údaje orgánům veřejné moci, pokud mu tutopovinnost ukládají obecně závazné právní předpisy. Tito příjemci budouzpracovávat osobní údaje vždy jako samostatní správci. Za příjemce však nejsoupovažovány orgány veřejné moci v rámci výkonu svých vyšetřovacíchpravomocí.

   7.Předávání do třetích zemí či mezinárodním organizacím

   Správcenebude předávat osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím vesmyslu čl. 44 a násl. GDPR.

   8.Doba zpracování osobních údajů

   Osobníúdaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelujejich zpracování. Zánikem jednoho z právních základů pro zpracováníosobních údajů není dotčeno zpracování osobních údajů (v nezbytném rozsahu) nazákladě jiného právního základu.

   8.1.Plnění kupní smlouvy

   Zatímto účelem bude Správce zpracovávat osobní údaje do 30 dnů po zánikuposlední z povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Tím není dotčenamožnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat na základě jinýchprávních základů a pro účely uvedené v těchto zásadách.

   8.2.Plnění právních povinností ze strany Správce

   Zatímto účelem bude Správce zpracovávat osobní údaje po dobu trvánípříslušné právní povinnosti Správce stanovené obecně závaznými právnímipředpisy.

   8.3.Oprávněné zájmy Správce

   8.3.1.Přímý marketing

   Zatímto účelem může Správce zpracovávat osobní údaje do doby vyjádření nesouhlasus takovým zpracováním, nejdéle však po dobu 3 let od posledního nákupuv internetovém obchodu (viz odst. 5.3 výše).

   8.3.2.Právní nároky

   Zatímto účelem může Správce zpracovávat osobní údaje po dobu existencepříslušného právního nároku, maximálně však po dobu 1 roku po uplynutípromlčecí lhůty dle obecně závazných právních předpisů. V případě zahájenía trvání soudního, správního nebo jakéhokoli jiného řízení, ve kterém budouřešeny práva či povinnosti vyplývající z příslušného právního nároku,neskončí doba zpracování osobních údajů k tomuto účelu před pravomocnýmskončením takového řízení.

   8.4.Souhlas subjektu údajů

   8.4.1.Přímý marketing

   Zatímto účelem může Správce zpracovávat osobní údaje do okamžiku:

   • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (viz čl. 4 výše);
   • vyjádření nesouhlasu se zpracováním osobních údajů, a to stejným způsobem jako lze odvolat souhlas (viz čl. 4 výše);

   nejdélevšak do okamžiku zrušení zákaznického účtu (viz odst. 10.2níže).

   8.4.2.Vedení zákaznického účtu

   Zatímto účelem Správce může zpracovávat osobní údaje do okamžiku zrušenízákaznického účtu (viz odst. 10.2 níže).

   8.5.Výmaz osobních údajů

   Bezodkladněpo uplynutí doby zpracování podle odst. 8.1, 8.2 nebo 8.3.2 výše Správcepříslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, anonymizuječi zlikviduje.

   V případechdle odst. 8.3.1 nebo 8.4 výše Správce ukončí zpracování osobních údajů prouvedené účely bezodkladně poté, co dojde k odvolání souhlasu, vyjádřenínesouhlasu či zrušení zákaznického účtu.

   9.Práva subjektů údajů

   Každýsubjekt údajů má mimo jiné tato práva:

   • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR);
   • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR);
   • právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR);
   • právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR);
   • právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR);
   • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (viz čl. 4 výše).

   Každý subjekt údajů, který má za to, žeSprávce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajůnebo s příslušnou právní úpravou, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné sohledem na účel jejich zpracování, může

   a) požádat Správce o vysvětlení (kontaktníúdaje viz čl. 2 výše), nebo

   b)požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav, zejména provedením opravy,doplněním nebo výmazem osobních údajů (kontaktní údaje viz čl. 2 výše).

   Vpřípadě, že se subjekt údajů domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranuosobních údajů, má též právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterýmje Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27,Holešovice, 170 00 Praha 7.

   10.Zákaznický účet

   10.1.Zřízení zákaznického účtu

   Zřízenízákaznického účtu je zcela dobrovolné, neboť Správce umožňuje provedení nákupuv internetovém obchodu i bez zřízení zákaznického účtu (tzv. bezregistrace).

   Abymohl Správce uchovávat osobní údaje vložené do formuláře pro zřízení a vedenízákaznického účtu (či kdykoli později do zákaznického účtu vložené), potřebujek tomu souhlas.

   Dookamžiku, než potenciální zákazník uzavře se Správcem kupní smlouvu (tj. stanese zákazníkem), a následně po splnění všech povinností z uzavřené kupnísmlouvy Správce nebude s osobními údaji nakládat jinak než pro účely vedenízákaznického účtu; tím však není dotčena možnost Správcezpracovávat osobní údaje na základě jiných právních základů, zejména na základěsouhlasu uděleného pro účely uplatňování přímého marketingu (zasíláníobchodních sdělení).

   10.2.Zrušení zákaznického účtu

   Zákaznickýúčet lze kdykoli zrušit prostřednictvímzákaznického účtu nebo na základě žádosti o zrušení zákaznického účtu zaslanéna některou z kontaktních adres uvedených v čl. 2 výše.

   Bezohledu na výše uvedené Správce může zrušit zákaznický účet po 3 letech odposledního nákupu zákazníka v internetovém obchodu, jakož Správce můžezrušit zákaznický i vpřípadě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy.

   V případě,že k nákupu v internetovém obchodu nikdy nedojde, Správce můžezákaznický účet zrušit po 3 letech od jeho zřízení.

   11.Cookies a další technické údaje

   Bližšíinformace o tzv. cookies a dalších technických údajích zpracovávaných přinávštěvě webových stránek internetového obchodu jsou uvedeny v samostatnémdokumentu Cookies.

   12.Základní pojmy

   Osobnímiúdaji jsou veškeré informace oidentifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tzv. subjekt údajů);identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo činepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, napříkladjméno, příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefonní číslo,identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či vícezvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické,kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

   Zpracovánímosobních údajů jejakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobníchúdajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako jeshromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebopozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebojakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebozničení.

   Zákazníkem je fyzická osoba, která prostřednictvíminternetového obchodu uzavřela se Správcem kupní smlouvu, tedy osoba, která máse Správcem tzv. zákaznický vztah.

   Potenciálnímzákazníkem je fyzická osoba,která doposud prostřednictvím internetového obchodu neuzavřela se Správcemkupní smlouvu, tedy osoba, která nemá se Správcem tzv. zákaznický vztah.

   13.Další informace o zpracování osobních údajů

   Správceje povinen přijmout taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojítk neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně,zničení, ztrátě, neoprávněnému přenosu nebo jinému neoprávněnému zpracovánínebo zneužití. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

   V případědotazů ohledně zpracování osobních údajů lze Správce kontaktovatprostřednictvím některé z kontaktních adres uvedených v čl. 2 výše těchtozásad.

   Obecnéinformace o zpracování osobních údajů lze nalézt též na internetových stránkáchÚřadu pro ochranu osobních údajů dostupných na www.uoou.cz.


   Tytozásady nabývají účinnosti dnem 23. 11. 2023.

   Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.
   Zpráva byla odeslána

   Zobrazit košík

   Košík obsahuje nepovolené položky

   Košík je prázdný