Kategorie
Značky
  Informace pro zákazníky
   Nenalezeny žádné produkty.

   VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO KUPNÍ SMLOUVY

   (znění účinné od 23. 11. 2023)

   BIOMAC s.r.o. se sídlem Brníčko 1009,783 91 Uničov

   IČ: 25859145, DIČ: CZ25859145

   zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajskéhosoudu v Ostravě oddíl C, vložka 22652


   Kontaktní údaje:

   adresa pro doručování: Brníčko 1009, 78391 Uničov, Česká republika

   adresa elektronické pošty: info@biomac.cz,eshop@biomac.cz

   telefon: +420 585 051 037


   1 ÚVODNÍUSTANOVENÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

   1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky pro kupní smlouvy (dále jen„obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícímpři nákupu zboží od prodávajícího prostřednictvím prostředků komunikace nadálku, tj. prostřednictvím e-shopu www.biomac.cz,telefonicky, případně prostřednictvím e-mailové komunikace.

   1.2 Prodávajícím a provozovatelem e-shopu je společnost BIOMAC s.r.o. se sídlem Brníčko 1009, 783 91 Uničov, IČ: 25859145, DIČ:CZ25859145 (dále jen „prodávající“ nebo „BIOMAC s.r.o.“), zapsaná v Obchodnímrejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22652. Adresaprovozovny prodávajícího je shodná s adresou jeho sídla.

   Seznam všech prodejen společnosti BIOMAC s.r.o. jek dispozicinawww.biomac.cz/prodejny.

   1.3 Kupujícím může být buď spotřebitel, nebo podnikatel.

   a) Spotřebitelem je v souladu s § 419 zák. č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), každýčlověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámecsamostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností BIOMAC s.r.o.nebo s ní jinak jedná.

   b) Podnikatelem dle § 420 občanského zákoníku je ten, kdosamostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnostživnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelemdosažení zisku. Za podnikatele je považována pro účely ochrany spotřebiteletaké každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobnínebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípaděosoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Kupující, který při vytvořeníobjednávky nebo v rámci registrace – založení zákaznického účtu v e-shopuprodávajícího – uvede své identifikační číslo (IČ), se bude pro účely těchtoobchodních podmínek a vztahů s prodávajícím považovat za podnikatele.

   2 POSTUP PŘIUZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

   2.1 Kupující si zboží vybere v internetovém katalogu na eshop.biomac.cz. Kupující si může vybratjakékoliv zboží, u kterého je umístěné tlačítko „Koupit“. Fotografiezobrazující zboží na internetovém obchodu jsou pouze informativní. Některéfotografie produktů mohou obsahovat dekorativní předměty, které nemusí býtsoučástí dodávky.

   2.2 Po stisknutí tlačítka „Koupit“ se objednávané zboží přidá donákupního košíku, jehož obsah je kupujícímu kdykoliv k dispozici k nahlédnutí.Vytvoření objednávky zboží vloženého do nákupního košíku je podmíněné vyplněnímúdajů o kupujícím, které od něho systém vyžaduje, a které jsou nezbytné prouzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Objednávku je možné vytvořittéž telefonicky přes zákaznickou linku prodávajícího tel. č. +420 585 051 037, kdy kupujícímu přiuzavírání smlouvy asistuje pracovník prodávajícího. Kupující je povinen uvádětsprávně a pravdivě všechny údaje. Tyto údaje budou použité pro účely vytvořeníobjednávky a následně pro uzavření a plnění kupní smlouvy. Při vytvářeníobjednávky je kupující též vyzván k poskytnutí svých aktuálně platných kontaktníchúdajů, a to telefonního čísla a e-mailové adresy, přičemž tyto údaje budouprodávajícím použité pro účely informování kupujícího o stavu vyřizování jehoobjednávky (dostupnosti zboží, odeslání zboží/připravení zboží k vyzvednutíapod.). Údaje uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.Kupující se může u prodávajícího též registrovat - založit si na eshop.biomac.cz zákaznickýúčet. Založení zákaznického účtu je podmíněno vedle údajů nezbytných proobjednávku zboží též zadáním přihlašovací e-mailové adresy a hesla ze stranykupujícího. Prodávající doporučuje kupujícímu si přihlašovací údaje uchovat propřípad dalších nákupů. Při každém dalším nákupu u prodávajícího se kupující,který má založený zákaznický účet, může přihlásit pomocí svých přihlašovacíchúdajů. Je v zájmu kupujícího, aby chránil svoje přihlašovací údaje kzákaznickému účtu, neboť jejich poskytnutí třetí osobě může mít za důsledekjejí vystupování na eshop.biomac.czpod jménem příslušného kupujícího. V případě, že dojde na straně kupujícího kezměně údajů uvedených kupujícím v rámci registrace, je kupující povinenprodávajícího o takové změně prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat, ato buď formou aktualizace údajů v zákaznickém účtu, nebo e-mailem; účinnosti takovázměna nabývá okamžikem jejího oznámení prodávajícímu (popř. uložením změnyv zákaznickém účtu). Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusíbýt dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnouúdržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbuhardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Prodávající může zrušitzákaznický účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj zákaznický účet délenež 3 roky nevyužívá (tj. po uplynutí 3 let od posledního nákupu v e-shopuprodávajícího), či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupnísmlouvy (včetně obchodních podmínek). V případě, že kupující poskytne souhlas sinformováním o novinkách a zvýhodněných nabídkách, může prodávající údajekupujícího používat též pro zasílání svých obchodních sdělení kupujícímu, a toaž do doby, než kupující tento svůj souhlas odvolá, což je kupující oprávněnučinit kdykoliv.

   2.3 Kupující vybere způsob platby kupní ceny zboží a způsob dodánízboží.

   2.4 Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo zkontrolovata změnit veškeré údaje uvedené v objednávce za účelem zjištění a opravy chybvzniklých při zadávání objednávky.

   2.5 Odesláním objednávky (kliknutím na tlačítko „Dokončitobjednávku se závazkem platby“) kupující potvrzuje, že se seznámil anebo bylprodávajícím seznámen s hlavními vlastnostmi zboží, jeho celkovou cenou aostatními náklady. Cenu za dopravu a způsob dopravy je vždy řešenaindividuálně, dle sortimentu, objemu a množství a bude stanovena až na základědoručené objednávky. V případě, že nejsou tyto doprovodné služby (doprava) zahrnutyv kupní ceně zboží, kupující akceptuje tuto skutečnost, že tato konkrétní cenadopravy je mu sdělena po akceptaci objednávky prodávajícím a je povinenprodávajícímu uhradit a že si zvolil způsob úhrady ceny z možností nabízenýchprodávajícím, s dodacími podmínkami, lhůtou, ve které se prodávající zavazujedodat zboží, a činí prodávajícímu nabídku na uzavření smlouvy za uvedenýchpodmínek. Nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení těchto obchodníchpodmínek jinak, rozumí se kupní cenou celková cena zboží vč. všech doprovodnýchslužeb.

   2.6 Po odeslání objednávky bude tato zaregistrována v systémuprodávajícího, o čemž bude kupující informován e-mailovým oznámením o obdrženíobjednávky prodávajícím. Uvedené e-mailové oznámení o obdržení objednávky neníakceptováním návrhu kupujícího na uzavření smlouvy, ale pouze informací odoručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Uvedení zboží na internetovýchstránkách prodávajícího je pouze pro účely prezentace zboží, nejedná se o návrhprodávajícího na uzavření kupní smlouvy ohledně takového zboží. Prodávajícínení povinen objednávku kupujícího akceptovat a kupujícímu objednané zbožídodat, a to zejména v případě vyprodání zásob zboží nabízeného ze stranyprodávajícího na internetových stránkách prodávajícího, nebo v případě, že nenídodavatel prodávajícího schopen zboží dodat v přiměřené lhůtě nebo lhůtěpožadované kupujícím (§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije). O tétosituaci prodávající kupujícího bezodkladně informuje a navrhne mu příp. náhradnířešení.

   2.7 Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až doručením dalšího e-mailunebo telefonickým oznámením prodávajícího kupujícímu (dále též jen „akceptaceobjednávky“) s potvrzením o uzavření smlouvy. Prodávající je však předakceptací objednávky vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky(množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádatkupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

   2.8 Akceptací objednávky je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřenakupní smlouva, jejímž předmětem je dodání zboží specifikovaného v objednávce aposkytnutí doprovodných služeb za cenu uvedenou v objednávce, vše za podmínekuvedených na www.biomac.cz,v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu. Tyto obchodní podmínky areklamační řád jsou pak zveřejněny na www.biomac.cz a eshop.biomac.cz a jsou (v jejich aktuálním zněníke dni uzavření kupní smlouvy) nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

   2.9 Právo kupujícího – spotřebitele na odstoupení od smlouvy jeupraveno v článku 6. těchto obchodních podmínek.

   2.10 Objednávka kupujícího je po své akceptaci jako uzavřená kupnísmlouva uložena u prodávajícího a kromě prodávajícího (a kupujícíhoprostřednictvím jeho zákaznického účtu) není přístupná jiným subjektům.

   2.11 Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

   2.12 Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích kuzavření smlouvy jsou popsány v těchto obchodních podmínkách a na internetovýchstránkách www.biomac.cz.

   2.13 Prodávající odmítá jakékoli dodatky či odchylky k těmtoobchodním podmínkám, zejména jakékoli dodatky

   či odchylky oproti informacím zveřejněným prodávajícím vinternetovém katalogu, uvedené v objednávce odeslané kupujícím.

   2.14 Kupující je povinen neprodleně písemně či jiným způsobemoznámit prodávajícímu každou změnu svých kontaktních údajů; účinnosti tatozměna nabývá okamžikem jejího oznámení prodávajícímu (popř. jejím uloženímv zákaznickém účtu kupujícího). Případné neoznámení jde k jeho tíži.Písemnosti jsou považovány za řádně odeslané, jsou-li adresovány na adresu,kterou kupující naposledy prodávajícímu oznámil. Kupujícímu může být doručovánona elektronickou adresu kupujícího.

   3 PLATEBNÍPODMÍNKY

   3.1 Aktuální cena zboží vždy odpovídá ceně zboží, která je prodané zboží uvedena v internetovém katalogu

   na internetových stránkách prodávajícího eshop.biomac.cz v době objednání zboží. Všechnyceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

   3.2 Ceny uvedené v internetovém katalogu jsou uváděny včetně DPH avšech daní a poplatků. Pokud není u konkrétního zboží výslovně uvedeno jinak,uvedené ceny však nezahrnují náklady na dopravu (nebo další doprovodné služby),případně doběrečné, které se liší v závislosti na způsobu dopravy a platbyzvoleném kupujícím a které bude kupující povinen zaplatit prodávajícímuspolečně s kupní cenou zboží.

   3.3 Náklady na dopravu, případně doběrečné jsou uvedeny nainternetových stránkách prodávajícího. Informace o těchto nákladech platí pouzepro dodání zboží v rámci území České republiky. Při sjednání individuálnídopravy se cena dopravy hradí přímo přepravci při doručení objednávky.

   3.4 Dřevěné palety nejsou zahrnuty v ceně.Záloha za paletu je 250 Kč vč. DPH/paleta. Pokudmá kupující palety z předchozího nákupu, je možné použít palety na výměnu.Není možné využít na výměnu palety od jiných prodejců.

   3.5 Náklady na prostředky komunikace na dálku při uzavírání kupnísmlouvy (náklady internetového připojení či náklady na telefonické hovory) sihradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

   3.6 Cenu zboží apřípadné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupujícíuhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

   a) platbou předembankovním převodem nebo přímým vkladem na bankovní účet prodávajícího číslo 86-6631210247/0100vedený u Komerční banky. Pokud kupující zvolíplatbu předem, je povinen zaplatit cenu zboží na účet prodávajícího nejpozdějido 7 dnů od obdržení pokynů k platbě;

   b) při osobnímodběru zboží v provozovně prodávajícího v hotovosti nebo platební kartou v danéprovozovně prodávajícího.

   Kupující se stane vlastníkem zboží teprve úplným zaplacením kupníceny (výhrada vlastnického práva).

   3.7 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhraditkupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby uvedeného vakceptaci objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícíhouhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účetprodávajícího.

   3.8 Faktura (daňový doklad) bude zaslána prodávajícím kupujícímuelektronicky e-mailem současně s potvrzením objednávky, nejpozději však do5-ti dnů po úhradě kupní ceny zboží; v případě osobního odběru pak může býtfaktura předána kupujícímu v listinné podobě při převzetí zboží.

   3.9 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímunelze vzájemně kombinovat.

   4 DODACÍ PODMÍNKY

   4.1 Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu a druhuobjednaného zboží. U zboží běžně dostupného a zboží, které má prodávajícískladem, probíhá odeslání zásilky zpravidla do 2-5 pracovních dnů od uzavřeníkupní smlouvy (při platbě na dobírku) nebo do 2-5 pracovních dnů od připsánípříslušné částky kupní ceny na účet prodávajícího (při platbě předem –bezhotovostní platbě převodem či vkladem na účet). Zboží, které není skladem,prodávající expeduje, jakmile je to možné (zpravidla do 3 týdnů od uzavřeníkupní smlouvy, v případě platby předem pak za podmínky plné úhrady kupníceny); o přesném datu pak prodávající kupujícího informuje. Kupující si můžezboží vyzvednout rovněž osobně v provozovně prodávajícího (na adrese zvolené prodejny), po doručení informaceprodávajícího, že zboží je na provozovně připraveno k vyzvednutí, a tooproti uhrazení kupní ceny (v případě platby v hotovosti nebo platební kartou vdané provozovně prodávajícího), popř. po předchozí úhradě kupní ceny (připlatbě předem – bezhotovostní platbě převodem či vkladem na účet);v takovém případě platí, že zboží bude na provozovně prodávajícíhopřipraveno k vyzvednutí obdobně ve lhůtách shora uvedených pro expedicizboží.

   O přesném datu připravenosti zboží k vyzvednutí pakprodávající kupujícího informuje. Kupující má kdykoli možnost se ohledněpřibližného termínu dodání informovat u prodávajícího, a to i před uzavřenímkupní smlouvy (kupujícímu se doporučuje zejména v případě zboží vyráběnéhona zakázku nebo zboží, které není skladem). Kupující bere na vědomí, že mohounastat okolnosti, které prodávající neumí ovlivnit a pro které nastanenesplnitelnost dodání objednaného zboží kupujícímu; v takovém případě sepoužije postup podle následujícího odstavce.

   4.2 Pokud výše uvedená doba dodání bude z technických důvodůnesplnitelná (nedostupnost zboží), prodávající se zavazuje o tom neprodleněinformovat kupujícího a pokud nedojde k dohodě prodávajícího a kupujícího o dodánízboží v náhradní lhůtě, o dodání náhradního zboží ani o jiném náhradním plnění,je kterákoliv ze stran oprávněna od kupní smlouvy na dodání zboží odstoupit; vtakovém případě se prodávající zavazuje nejpozději do 14 dnů od nabytíúčinnosti odstoupení vrátit zaplacenou kupní cenu nebo zálohu, a to stejnýmzpůsobem, jaký byl použit při její platbě kupujícím, pokud se prodávající akupující nedohodnou jinak. Kupující - spotřebitel je obdobně oprávněn od kupnísmlouvy odstoupit v případě, že prodávající je v prodlení s odevzdáním zboží zjiného důvodu a svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kteroumu kupující poskytl. Kupující – spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit bezdodatečné lhůty v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určenémčase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy nebo okolnosti, kterékupující sdělil prodávajícímu před uzavřením kupní smlouvy.

   4.3 Má-li prodávající zboží dle objednávky kupujícího dodat namísto doručení stanovené kupujícím, zavazuje se prodávající odeslat zbožíkupujícímu na adresu v České republice, kterou kupující uvede v objednávce jakomísto doručení, a kupující je povinen zboží při dodání převzít. Prodávajícíodevzdá zboží kupujícímu – podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě prokupujícího a umožněním kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůčidopravci. Kupujícímu – spotřebiteli prodávající odevzdá zboží, jakmile dopravcepředá zboží kupujícímu nebo kupujícím určené osobě.

   4.4 Dodání na místo doručení zahrnuje dodání zboží na určenémísto, max. po první uzamykatelné dveře bez vynášky zboží dle podmínek dopravcea způsobu dodání zvoleného kupujícím při objednávce zboží. Bližší informace ozpůsobech dodání zboží na místo doručení a nákladech na dodání zboží jsou kdispozici na www.biomac.cz,zejména pak na stránce Dopravaa platba.

   4.5 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zbožídoručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, jekupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s opakovanýmdoručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení (kupujícímuzaniká případný nárok na dodání zboží „zdarma“ (v ceně zboží), pokud se takovédodání na dané zboží vztahovalo). V případě, kdy prodávající nabízí dopravuzboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží nastraně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží vevýši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnémuodstoupení od kupní smlouvy a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo kodstoupení od smlouvy, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik právana dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zbožízdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

   4.6 Zboží, které bylo uhrazeno předem, bude předáno jen kupujícímuči osobě oprávněné k převzetí zboží za kupujícího, přičemž v případěpředání zboží dopravcem bude za takovou osobu považována osoba, která splnípožadavky vyžadované dopravcem pro předání zboží, zejména při předání zboží znápodstatné náležitosti objednávky, prokáže svou totožnost, či sdělí jinéjedinečné identifikační údaje (předem sdělené prodávajícím či dopravcemkupujícímu) opravňující ji k převzetí zboží (PIN kód apod.).

   4.7 V případě zvolení osobního odběru, je kupující povinen sivyzvednout zboží, které bylo uhrazeno předem, nejpozději do 5 dnů ode dne, kdymu prodávajícím byla potvrzena připravenost zboží k vyzvednutí. V případězvolení osobního odběru a zvoleného způsobu platby v hotovosti nebo platebníkartou v dané provozovně prodávajícího, je pak kupující povinen si vyzvednoutzboží nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy mu prodávajícím byla potvrzenapřipravenost zboží k vyzvednutí.

   4.8 Při převzetí zboží je kupující povinen zboží vizuálnězkontrolovat a překontrolovat neporušenost obalu a zboží. Kupující je oprávněnzboží nepřevzít v případě, že je na zboží nebo na jeho obalu viditelnémechanické poškození způsobné přepravou nebo v případě, že zboží není úplné. Vtakovém případě je kupující povinen sepsat s pracovníkem prodávajícího anebopřepravní společnosti, která zajišťuje dopravu zboží, protokol oškodě/reklamaci. Podpisem průvodního listu kupující stvrzuje, že zásilka byladodána v pořádku.

   4.9 V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je prodávajícív pozici uschovatele (§ 2120 odst. 1 občanského zákoníku) a na právní vztahkupujícího a prodávajícího se použijí přiměřeně ustanovení občanského zákoníkuo smlouvě o úschově (§ 2402 a násl. občanského zákoníku). V případě prodleníkupujícího s převzetím zboží delšího než 5 dnů, bude prodávající oprávněnúčtovat si za úschovu zboží částku ve výši 50 Kč za každý, byť i jen započatý,den úschovy za každý jeden kus zboží, s jehož převzetím je kupující v prodlení.V případě prodlení s převzetím zboží delšího jak 10 dnů můžeprodávající též:

   (i) zboží prodat na účet zákazníka za podmínek dle § 2126občanského zákoníku a výtěžek z prodeje vydat zákazníkovi; nebo

   (ii) odstoupit od kupní smlouvy na dodání zboží zákazníkovi avrátit zákazníkovi kupní cenu zboží.

   Výtěžek z prodeje nebo vracenou kupní cenu snížené o skladné apřípadně účelně vynaložené náklady spojené s prodejem zboží prodávající uhradípřevodem na bankovní účet zákazníka, je-li prodávajícímu znám nebo, není-liprodávajícímu znám bankovní účet zákazníka, ponechá na interním účtuprodávajícího jako pohledávku zákazníka s označením jména zákazníka a tohotovyzve k převzetí (popř. sdělení bankovního účtu pro vydání); tatopohledávka se neúročí. Nárok prodávajícího na náhradu škody ani její výše tímnejsou dotčeny.

   5 PRÁVA Z VAD APOPRODEJNÍ SERVIS

   5.1 Práva vznikající kupujícímu - spotřebiteli z vadného plnění seřídí platnou právní úpravou (zejména § 2165 a násl. zákona občanského zákoníku)a platným Reklamačním řádem společnosti BIOMAC s.r.o.

   5.2 V případě kupujícího – podnikatele se práva a povinnostiprodávajícího a kupujícího řídí občanským zákoníkem, pokud není dále stanovenojinak. Kupující – podnikatel je povinen zjevné vady zboží nahlásitprodávajícímu do 24 hodin od převzetí zboží a zboží nepoužívat. Pozdějšíreklamace tohoto charakteru nemusí být prodávajícím akceptovány. Skryté vady jekupující – podnikatel povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté,co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od odevzdánízboží prodávajícím kupujícímu, pokud ze záručního listu výrobce dotčeného zbožínevyplývá jiná záruční doba. Při uplatnění práv z vad dle ustanovení §2099 a násl. občanského zákoníku (tj. uplatnění práva na odstranění vad dodánímnového zboží bez vad, resp. chybějícího zboží, opravu zboží, pokud jsou vadyodstranitelné, přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy) je kupující –podnikatel povinen dodat prodávajícímu reklamované zboží včetně faktury nebojiné formy daňového dokladu, a to v kterékoliv z provozoven prodávajícího.V případě uplatnění práva na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy je kupující– podnikatel povinen dodat prodávajícímu zboží včetně originálního balení aveškerého příslušenství. V případě odstoupení od smlouvy je kupující –podnikatel povinen vrátit, vše co podle kupní smlouvy obdržel, tj. v případě,že byl se zakoupeným zbožím poskytnut prodávajícím dárek nebo jiné plnění za zvýhodněnoucenu, případně symbolickou cenu, a od kupní smlouvy bylo odstoupeno, jekupující – podnikatel povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním poskytnutédárky, resp. plnění poskytnuté za zvýhodněnou nebo symbolickou cenu (§ 1727 občanskéhozákoníku). Kupující – podnikatel je povinen poskytnout součinnost nutnou provyplnění reklamačního protokolu pověřenýmpracovníkem prodávajícího.

   5.3 V případě vad, za které prodávající kupujícímu neodpovídá, jeprodávající oprávněn zprostředkovat zákazníkovi opravu zboží prostřednictvímdohodnutých partnerů, a to ve lhůtách, způsobem a v cenách, které jsou určenytímto partnerem a o kterých prodávající kupujícího bude informovat bezzbytečného odkladu po jejich obdržení od daného partnera.

   5.4 V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmíneka ustanoveními reklamačního řádu, budou mít přednost ustanovení reklamačníhořádu.

   6 ODSTOUPENÍ ODSMLOUVY SPOTŘEBITELEM

   6.1 V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující –spotřebitel (ne však kupující - podnikatel) právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne převzetí zboží, přičemž jde-li osmlouvu, jejímž předmětem je několik položek (druhů) zboží nebo dodání vícekusů zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední položky nebo posledníhokusu zboží, nebo jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovanádodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

   6.2 Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoliv prohlášenímučiněným vůči prodávajícímu, např. spotřebitel může oznámení o odstoupení odsmlouvy doručit e-mailem na info@biomac.cz,předat na libovolné provozovně prodávajícího, oznámit telefonicky na zákaznickélince tel. č. +420 585 051 037 Vpřípadě odstoupení písemnou formou musí být oznámení o odstoupení prodávajícímuodesláno ve lhůtě uvedené v článku 6.1 výše.

   6.3 Prodávající doporučuje spotřebiteli, aby pro urychlení procesuspojeného s odstoupením od smlouvy použil vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy. V takovém případěpotvrdí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí vyplněnéhoformuláře.

   6.4 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předáprodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od doručeníodstoupení od smlouvy prodávajícímu, zboží, které od prodávajícího obdržel, ato na vlastní náklady, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno prosvou povahu obvyklou poštovní cestou, ledaže se smluvní strany dohodly, že si prodávajícízboží sám vyzvedne (v takovém případě činí výše nákladů spojenýchs vrácením zboží částku 35,- Kč za 1 km jízdy pracovníků prodávajícího z nejbližšíprovozovny prodávajícího za účelem převzetí zboží a jeho vrácení do tétoprovozovny). Lhůta je zachována, pokud spotřebitel odešle zboží před jejímuplynutím.

   6.5 Zakoupené zboží může spotřebitel zaslat nebo předat buď dokterékoliv provozovny prodávajícího, nebo na adresu, kterou mu sdělíprodávající po obdržení oznámení o odstoupení. Zboží odeslané prodávajícímu nadobírku nebude prodávajícím převzato. Vracené zboží musí být zajištěno propřepravu tak, aby se předešlo jeho poškození.

   6.6 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy a bude-li vracené zboží vestavu, v jakém bylo při převzetí spotřebitelem (s přihlédnutím k opotřebenízpůsobenému v míře nezbytně nutné pro jeho vyzkoušení (zjištění povahy, vlastnostía funkčnosti) způsobem obdobným a obvyklým při nákupu zboží v kamennémobchodě), a to včetně veškeré dokumentace (záruční list, návody) apříslušenství, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději dočtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které odněho na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání zboží (kromědodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že spotřebitel zvolil způsobdodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízenýprodávajícím), a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícíhopřijal, pokud se nedohodnou jinak.

   6.7 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinenvrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než obdrží zboží nebo nežmu spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, dle toho, co nastanedříve.

   6.8 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnotyvraceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než bylonezbytně nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčnostízboží (tj.

   způsobem obdobným a obvyklým při nákupu zboží v kamenném obchodě),nebo v důsledku toho, že zboží není kompletní (chybí některé jeho příslušenstvíapod.).

   6.9 V případě, že spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží,jak je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn započíst své právo nanáhradu za snížení hodnoty vraceného zboží na vracenou kupní cenu; výši tétonáhrady je však povinen prokázat.

   6.10 Pokud je se zakoupeným zbožím poskytováno prodávajícímkupujícímu na základě objednávky kupujícího další plnění za zvýhodněnou cenu,případně symbolickou cenu nebo jako dárek, je smlouva mezi prodávajícím akupujícím na dodání takového plnění uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využitípráva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, smlouva na dodání dalšího plněnípozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i sním související poskytnuté plnění (i dárky) které si objednal. V případě, žetyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohaceníspotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, máprodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

   6.11 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení §1837 ObčZ):

   a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty;v případě, že byly poskytovány za úplatu pouze, pokud se započalo s jejichplněním s předchozím výslovným souhlasem spotřebitelem před uplynutím lhůty proodstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli,že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

   b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkáchfinančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít běhemlhůty pro odstoupení od smlouvy,

   c) o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebopřizpůsobeného jeho osobním potřebám,

   d) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží skrátkou dobou spotřeby, jako i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke svépovaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

   e) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místěurčeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedeníjiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutnýchk provedení opravy nebo údržby,

   f) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochranyzdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitelporušil (např. holicí strojky, epilátory apod.),

   g) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku,stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno kurčitému datu nebo v určitém období, jakož i v dalších případech uvedenýchv § 1837 ObčZ.

   6.12 V případě, že kupující - spotřebitel odstoupí od kupnísmlouvy, zanikají i závazky ze všech vedlejších smluv, jejichž předmětem jeposkytnutí služby související s danou kupní smlouvou (smlouvy o vázaném úvěru(splátkovém prodeji), pojistné smlouvy, smlouvy o prodloužené záruce nebopojištění) uzavřených kupujícím s prodávajícím nebo prodávajícímzprostředkovaných. Případné vrácení plateb uhrazených kupujícím dle vedlejšíchsmluv bude provedené v souladu s obchodními podmínkami, jež se vztahují na tytovedlejší smlouvy.

   7 ODSTOUPENÍ ODSMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM

   7.1 Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případěporušení závazku kupujícího z kupní smlouvy, zejména z důvodu nezaplacení cenyzboží ze strany kupujícího, prodlení kupujícího s převzetím zboží po koupizboží nebo prodlení kupujícího s převzetím zboží po vyřízení reklamaceprodávajícím.

   7.2 Prodávající je oprávněn od smlouvy dále odstoupit v případěvyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit (zboží není dodánododavatelem, došlo k výrazné změně ceny účtované dodavatelem, apod.). Oodstoupení je prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a příp. se pokusitdohodnout s ním možné náhradní řešení.

   7.3 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené skupujícím rovněž v případě zjevné chyby v ceně zboží (čímž se rozumí zejménasituace, je-li cena objednaného zboží zjevně jiná, než je pro tento druh a typzboží obvyklé, aniž by uvedeného zboží bylo jasně uvedeno, že se jedná o slevunebo akci) a jiné zjevné chyby v psaní mající vliv na podstatné náležitostismlouvy. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleněkontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

   7.4 V případě, že prodávající odstoupil od smlouvy a kupujícízaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět ato stejným způsobem, jaký byl použit při platbě ceny zboží kupujícím, pokud seprodávající a kupující nedohodnou jinak, v nejkratším možném termínu,nejpozději však do 14 dnů od nabytí účinnosti odstoupení.

   8 OCHRANAOSOBNÍCH ÚDAJŮ

   8.1 Spokojenost kupujícího s nákupem zjišťuje prodávajícíprostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do nichžje e-shop prodávajícího zapojen. Tyto dotazníky zasílá prodávající pokaždé,když kupující nakoupí u prodávajícího, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítne kupujícízasílání obchodních sdělení prodávajícího nebo kupující neodvolá svůj dříveudělený souhlas. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámciprogramu Ověřeno zákazníky je prováděno na základě oprávněného zájmuprodávajícího, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem. Prozasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby zákazníků a analýz tržníhopostavení prodávajícího využívá prodávající zpracovatele, kterým jeprovozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely je prodávající oprávněnpředávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu kupujícího. Osobníúdaje kupujícího nejsou při zasílání těchto e-mailových dotazníků předány žádnétřetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků vrámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitkuodmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem.

   8.2 Informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti správní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů - Nařízením Evropskéhoparlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti sezpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) - azavedením opatření na zajištění souladu postupů prodávajícího s GDPR a sesouvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákonč. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů), najde kupující na stránce Zpracování osobních údajů.

   9 POTVRZENÍSOUHLASU S VOP A REKLAMAČNÍM ŘÁDEM

   Kupující při potvrzení každé objednávky zboží z internetovéhoobchodu prodávajícího potvrzuje, že se seznámil a že souhlasí s těmitoobchodními podmínkami a reklamačním řádem společnosti BIOMAC s.r.o.

   10 DALŠÍINFORMACE

   10.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvyje příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1,IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

   10.2Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využítpři řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

   10.3 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlemŠtěpánská 44, 110 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz,je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a ozměně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešeníspotřebitelských sporů on-line).

   10.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základěživnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnostipříslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonáváÚřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezenémrozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraněspotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

   11 ÚČINNOSTOBCHODNÍCH PODMÍNEK

   11.1 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodníchpodmínek, která nabude účinnosti nejdříve dnem uveřejnění aktualizovaného zněníobchodních podmínek na internetové stránce prodávajícího. Kupní smlouva meziprodávajícím a kupujícím se vždy řídí zněním obchodních podmínek platným kedni, kdy byla kupní smlouva uzavřena.

   11.2 Práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy a vsouvislosti s touto se řídí právním řádem České republiky, s vyloučenímkolizních norem mezinárodního práva soukromého, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“), a je-li smluvní stranouspotřebitel, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zněnípozdějších předpisů. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který jespotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, odnichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby právajinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu aRady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvnízávazkové vztahy (Řím I).

   11.3 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností vesmyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

   11.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační protokol.

   11.5 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 23. 11. 2023 a plně nahrazují předchozí obchodní podmínky.

   Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.
   Zpráva byla odeslána

   Zobrazit košík

   Košík obsahuje nepovolené položky

   Košík je prázdný